Název projektu: Sečení orchidejové louky
Lokalita: Okrouhlík u Lhoty
Datum výběru peněz z obchodu: léto 2019
Realizace: podzim 2019
vybraná částka: 10.000 Kč

Chcete vědět více?
Dalším projektem, který Dobromysl podpořil je „Sečení orchidejové louky v Okrouhlíku“. Ta není většině našich členů neznámá. Před třemi lety totiž usoudila děvčata z kanceláře MAS, že by ke všem rozrůstajícím se aktivitám dělala ráda i něco pro ochranu přírody. Volba po poradě s profesionálními ochranáři padla na tehdy čerstvě zaregistrovaný Významný krajinný prvek Okrouhlík – Lhota.

O co se jedná?
V lese za Starou Boleslaví je stopa starého labského ramene okrouhlého tvaru (odtud název „Okrouhlík“), zřejmě už po staletí zazemněné, ale stále patrné bývalé koryto řeky. Zazemnění způsobilo, že je v místě hlubší a úrodnější půda než v okolním lese (kdo zná místní poměry, ví, že les tu roste místy téměř na čistém písku) a tak se zde až téměř do konce 20. století zemědělsky hospodařilo. Většinu plochy pokrývaly vlhké louky, jižní část byla i zorněna. Jelikož louky patrně nikdo nikdy „nezlepšoval“ přesíváním, hnojením, přeoráním a podobnými zásahy, udržel se tu velký počet druhů rostlin, které jsou v širokém okolí na ústupu nebo úplně vymizelé.

Erbovním druhem lokality je orchidej vstavač májový, rostlina chráněná zákonem jako ohrožený druh. Dalším chráněným druhem je drobná atypická kapradinka hadilka obecná, další zdejší rostliny jsou uvedeny v tzv. červeném seznamu ohrožených druhů ČR (ptačinec bahenní, řeřišnice bahenní).

Kvůli podmáčení se louky koncem minulého století přestaly sekat a začaly zarůstat, nejdříve vysokou bylinnou vegetací a rákosem a poté náletovými dřevinami. V roce 2016, kdy se poprvé sekala vytypovaná nejcennější plocha z dotace od Ministerstva životního prostředí, v místě kvetl poslední vstavač. O dva roky později jsme napočítali skoro třicet nádherných kvetoucích rostlin a spoustu ještě nekvetoucích rostlinek. I ostatní vzácné druhy jsou na nebývalém vzestupu, kvetoucí louku osídlili motýli a spousta dalšího hmyzu, daří se tu i ještěrkám. Dotační projekt na sečení byl loni ukončen, ale s pomocí Dobromyslu má louka a její obyvatelé šanci na to, že o ně bude pečováno i nadále.

Poděkování za souhlas s údržbou louky patří vlastníkům pozemků, obci Lhota a panu Nepomuckému, za pečlivé a včasné sečení v nelehkých podmínkách společnosti Lesáček s.r.o. z Káraného, a za spolupráci panu Suchému ze Záryb.