Dne 7. 6. 2022 se sešla Výběrová komise k přijatým projektům a stanovila jejich pořadí k podpoře takto:

VÝZVA III. JE NYNÍ UZAVŘENA. Dorazily nám tyto projekty. Moc za ně děkujeme:-)

VÝZVA III. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z DOBROČINNÉHO OBCHODU DOBROMYSL

MAS – Střední Polabí, z. s. vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z výtěžku dobročinného obchodu Dobromysl.

Datum vyhlášení výzvy: 1. února 2022
Termín příjmu žádostí:  15. února – 31. března 2022
Místo a způsob podání :  osobně nebo poštou na níže uvedených adresách:
Adresa spolku:
MAS-Střední Polabí z. s.
Plantáž č. p. 402/8 (zámek Brandýs 4. patro),
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Adresa obchodu:
Dobročinný obchod Dobromysl
Riegrova 602
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Způsob podání:
Projekt bude předložen v jednom originále na předepsaném formuláři včetně povinných příloh.

Kontakt:
Veronika Janečková – koordinátorka dobročinného obchodu, 732 714 036,  janeckova@obchod-dobromysl.cz
Blanka Polanková – asistentka kanceláře MAS, info@strednipolabi.cz

Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli pro potřeby této výzvy byly na základě rozhodnutí Výboru MAS stanoveny neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí, spolky nebo fyzické osoby. Zaměření projektu musí být neziskového, obecně prospěšného charakteru z oblasti sociální, kulturní nebo  environmentální.

Místo realizace projektu: územní působnosti MAS –  Střední Polabí, z. s. (viz členské obce na www.strednipolabi.cz/)

Výše poskytované dotace: od 5.000 do 20.000,- Kč vč. DPH.

V rámci této výzvy může každý oprávněný žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci. Vybrané projekty budou proplaceny až poté, co bude vybrána cílová částka z prodeje obchodu. Finanční spoluúčast žadatele je bodově zvýhodněna při hodnocení došlých žádostí o dotaci, zároveň budou bodově zvýhodněny žádosti, které mají patrona projektu z řady členů MAS. Podrobné podmínky jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro poskytování dotací z Dobromyslu níže.

Formulář žádosti a informace pro žadatele jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.strednipolabi.cz nebo níže. Vyúčtování projektu musí být předloženo nejpozději 31.12. 2023.

Přílohy pro žadatele ke stažení: