Poprvé za naši existenci jsme museli alokovat výzvu. V alokaci na další rok s realitou, co je obchůdek schopen za rok vydělat jsme museli přistoupit k rozdělení částky do celkové výše 100 tis Kč. Tento rok se tedy nedostane na všechny, ale budeme rádi pokud to zkusíte příští rok:-)

Výsledky Výzvy IV.:

 

22. srpna proběhlo jednání výběrové komise, která obodovala žádosti.

Projekty k podpoře na další rok zveřejníme 5. září, poté, co je schválí Výbor MAS – Střední Polabí, z.s.

 

VÝZVA IV JE NYNÍ UZAVŘENA. Dorazily nám tyto projekty. Moc za ně děkujeme:-)

 

 

VÝZVA IV. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z DOBROČINNÉHO
OBCHODU DOBROMYSL
MAS – Střední Polabí, z. s. vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o
dotaci z výtěžku dobročinného obchodu Dobromysl.

Datum vyhlášení výzvy: 15. května 2023
Termín příjmu žádostí: 22. května – 23. června 2023
Místo a způsob podání : osobně nebo poštou na níže uvedených
adresách:
Adresa spolku:
MAS-Střední Polabí z. s.
Plantáž č. p. 402/8 (zámek Brandýs 4. patro),
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Adresa obchodu:
Dobročinný obchod Dobromysl
Riegrova 602
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Nebo datovou schránkou: isfzu9u
Způsob podání:
Projekt bude předložen v jednom originále na předepsaném formuláři
včetně povinných příloh.
Kontakt:
Mgr. Veronika Janečková – koordinátorka dobročinného obchodu, 732 714 036,
janeckova@obchod-dobromysl.cz
Blanka Polanková – asistentka kanceláře MAS, info@strednipolabi.cz
Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli pro potřeby této výzvy byly na základě rozhodnutí
Výboru MAS stanoveny neziskové organizace a příspěvkové
organizace obcí, spolky nebo fyzické osoby. Zaměření projektu musí
být neziskového, obecně prospěšného charakteru z oblasti sociální,
kulturní nebo environmentální.
Místo realizace projektu: územní působnosti MAS – Střední Polabí, z.
s. (viz členské obce na www.strednipolabi.cz/)
Výše poskytované dotace: od 5.000 do 20.000,- Kč vč. DPH.

V rámci této výzvy může každý oprávněný žadatel podat pouze jednu
žádost o dotaci. Vybrané projekty budou proplaceny až poté, co bude
vybrána cílová částka z prodeje obchodu. Finanční spoluúčast žadatele
musí být minimálně 5% hodnoty projektu, povinnou přílohou je také
patron projektu z řad členů MAS. Podrobné podmínky jsou uvedeny v
dokumentu Pravidla pro poskytování dotací z Dobromyslu.
Formulář žádosti a informace pro žadatele jsou k dispozici na webových
stránkách MAS www.strednipolabi.cz nebo níže. Vyúčtování projektu musí
být předloženo nejpozději do půl roku od podepsání smlouvy.

Přílohy pro žadatele ke stažení: