VÝZVA V. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z DOBROČINNÉHO OBCHODU DOBROMYSL

MAS – Střední Polabí, z. s. vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z výtěžku dobročinného obchodu Dobromysl.

Datum vyhlášení výzvy: 26. dubna 2024

Termín příjmu žádostí: 1. května – 31. května 2024

Místo a způsob podání : osobně, poštou nebo datovou schránkou na níže uvedených adresách:

  • Adresa spolku:

MAS-Střední Polabí z. s., Plantáž č. p. 402/8 (zámek Brandýs 4. patro), Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

  • Adresa obchodu:

Dobročinný obchod Dobromysl, Riegrova 602, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

  • Datovou schránkou: isfzu9u

 Způsob podání:

Projekt bude předložen v jednom originále na předepsaném formuláři včetně povinných příloh.

 Kontakt:

  • Veronika Janečková – koordinátorka dobročinného obchodu, 732 714 036, janeckova@obchod-dobromysl.cz
  • Blanka Polanková – asistentka kanceláře MAS, info@strednipolabi.cz

 Oprávnění žadatelé:

Oprávněnými žadateli pro potřeby této výzvy byly na základě rozhodnutí Výboru MAS stanoveny neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí, spolky nebo fyzické osoby. Zaměření projektu musí být neziskového, obecně prospěšného charakteru z oblasti sociální, kulturní nebo environmentální.

 Místo realizace projektu: územní působnosti MAS – Střední Polabí, z.s. (viz členské obce na www.strednipolabi.cz/)

 Výše poskytované dotace: od 5.000 do 20.000,- Kč vč. DPH.

V rámci této výzvy může každý oprávněný žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci. Vybrané projekty budou proplaceny až poté, co bude vybrána cílová částka z prodeje obchodu. Finanční spoluúčast žadatele musí být minimálně 5% hodnoty projektu, povinnou přílohou je také patron projektu z řady členů MAS. Podrobné podmínky jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro poskytování dotací z Dobromyslu.

Formulář žádosti a informace pro žadatele jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.strednipolabi.cz, https//obchod-dobromysl.cz nebo níže. Vyúčtování projektu musí být předloženo nejpozději do půl roku od podepsání smlouvy.

Přílohy pro žadatele ke stažení: